Nhập ngày tháng trong java

-
*

Bạn đang xem: Nhập ngày tháng trong java

System.currentTimeMillis() hay được sử dụng để đo khoảng thời hạn làm một bài toán gì đó bằng phương pháp gọi method này trước khi bước đầu công việc, với sau khi kết thúc công việc.
*

package org.o7planning.tutorial.dt;public class JobTimeDemo {// Đây là phương thức tính tổng các số từ là 1 tới 100.private static int sum() {int sum = 0;for (int i = 0; i
Kết trái chạy ví dụ:
Distance time in milli second: 3

3- TimeUnit


TimeUnit là một trong Enum, nó được gửi vào từ bỏ Java5. Nó có một trong những method biến đổi giữa những đơn vị thời gian, cùng thực sự có ích trong một vài tình huống.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Remote Máy Lạnh Reetech Đơn Giản Chi Tiết, Cách Sử Dụng Điều Khiển Máy Lạnh Reetech

// Số phút.int minute = 5;// chuyển số phút bên trên ra mili giây.// Đây là cách truyền thống rất có thể bạn từng sử dụng.int millisecond = minute * 60 * 1000;// thực hiện TimeUnit:long millisecond = TimeUnit.MINUTES.toMillis(minute);
// Đổi lịch sự nano giây (nanoseconds).public long toNanos(long d);// Đổi sang micro giây (microseconds).public long toMicros(long d);// Đổi quý phái mili giây (milliseconds)public long toMillis(long d);// Đổi sang giây (seconds).public long toSeconds(long d);// Đổi quý phái phút (minutes).public long toMinutes(long d);// Đổi thanh lịch giờ (hours).public long toHours(long d);// Đổi sang ngày (days).public long toDays(long d) ;// đổi khác sang đơn vị thời hạn khác, cho vì tham số "u".public long convert(long d, TimeUnit u);
package org.o7planning.tutorial.timeunit;import java.util.concurrent.TimeUnit;public class TimeUnitConvertDemo public static void main(String<> args) // Số giây.long second = 125553;// Đổi số giây trên quý phái phút (Minute)long minute = TimeUnit.MINUTES.convert(second, TimeUnit.SECONDS);System.out.println("Minute " + minute);// Đổi số giây trên quý phái giờ.long hour = TimeUnit.HOURS.convert(second, TimeUnit.SECONDS);System.out.println("Hour " + hour);System.out.println("------");// biến đổi 3 ngày lịch sự phút.minute = TimeUnit.DAYS.toMinutes(3);System.out.println("Minute " + minute);// đổi khác 3 ngày lịch sự giờ.hour = TimeUnit.DAYS.toHours(3);System.out.println("Hour " + hour);
Kết quả chạy ví dụ:
Minute 2092Hour 34------Minute 4320Hour 72

4- java.util.Date


java.util.Date là 1 trong những class diễn đạt ngày tháng thứ nhất trong Java. Thật không mong muốn là phần đông các cách tiến hành của nó vẫn lỗi thời, và vậy vào đó là sử dụng các phương thức của java.util.Calendar. Nhưng chúng ta vẫn hoàn toàn có thể sử dụng java.util.Date để mô tả ngày tháng.
*