Kinh cứu khổ cứu nạn mp3

1.

Bạn đang xem: Kinh cứu khổ cứu nạn mp3

NGUYỆN HƯƠNG Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Đốt nén trung khu hương trước Phật đài, Ngũ phần dâng trọn đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác, Hạnh phúc an toàn khắp muôn loài. Đệ tử bọn chúng con, một dạ chí thành, quỳ trước năng lượng điện Phật, thiết lễ ước an, trì ghê Phổ Môn, nguyện tiêu tai chướng, nguyện giáng kiết tường. Ngưỡng nguyện đức Bồ-tát Quán cố kỉnh Âm gia hộ mang lại kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người gian khổ được an vui. Lại nguyện chúng sanh: não phiền kết thúc sạch, xa lìa khổ ách, nghiệp chướng tiêu trừ, tư mùa khoẻ mạnh, thân trung ương an lạc, niềm tin vững chắc, phước lâu tăng long, mọi việc khô hanh thông, mái ấm gia đình hưng thịnh, quyến nằm trong khương ninh, pháp giới chúng sinh, cùng lên bờ giác. Nam-mô hương thơm Cúng dường Bồ-tát (3 lần)

2 kinh PHỔ MÔN 2. ĐẢNH LỄ TAM BẢO Phật là đấng giác ngộ mình, Độ người thoát ra khỏi tử sinh bao đời, từ bi, trí thông minh rạng ngời, Là thầy ba cõi trời fan xưa nay. Chí trung ương đảnh lễ toàn bộ Đức Phật cha đời thường trú vào mười phương. (1 lạy) Pháp là phương pháp diệu thay, chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sinh, Như vầng trăng sáng lung linh, Soi đường ra khỏi u minh mê mờ. Chí trung khu đảnh lễ toàn bộ Tôn Pháp ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) Tăng là đa số bậc chân tu, Biết đời huyễn mộng, tạm biệt ra đi, thấm nhuần trí tuệ, trường đoản cú bi, Độ đời ra khỏi tham . . . Say đắm khổ sầu. Chí vai trung phong đảnh lễ tất cả Hiền Thánh Tăng bố đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) OOO NGHI THỨC DẪN NHẬP 3

3. TÁN HƯƠNG Lò hương vừa bén chiên đàn Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương hiện nay thành mây báu cát tường như ý Xin Phật hội chứng giám trọng tâm hương chí thành Pháp thân những Phật tịnh thanh chứng tỏ hương nguyện, phước lành rưới ban. Nam giới mô hương thơm Vân dòng Bồ-tát. (3 lần)

4. PHÁT NGUYỆN TRÌ gớm Lạy đấng Thầy tía cõi, Quy mạng Phật mười phương. Nay bé phát nguyện lớn, thọ trì kinh Phổ Môn, trên đền bốn ơn nặng, Dưới cứu vãn khổ bố đường. Nguyện cho những người thấy nghe Đều phát trung tâm bồ-đề, sinh sống an vui giải thoát. Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Xem thêm: Chơi Cờ Tướng Với Máy - Chơi Cờ Tướng, Cờ Úp Online

(3 lần)

4 khiếp PHỔ MÔN

5.TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP Pháp Phật cao siêu, lý rộng lớn sâu, Trăm ngàn muôn kiếp khó khăn tìm cầu, nay con gặp gỡ được xin trì tụng, Nguyện phát âm chân kinh nghĩa nhiệm mầu. Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát (3 lần) O Nam-mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ-tát. (3 lần)

KINH PHỔ MÔN 5 kinh PHỔ MÔN DANH HIỆU quan ÂM Tôi nghe như vầy: Bấy giờ trong hội Hoa Sen Chánh Pháp, tất cả vị Bồ-tát hiệu vô vàn Ý, cung kính chỉnh y, lẹo tay thưa Phật: “Bạch đức vậy Tôn, ngài Quán thế Âm vày nhân duyên gì được danh hiệu ấy?” Đức Phật liền dạy: Này những Bồ-tát, nếu gồm muôn ức những loài chúng sanh chịu những khổ nạn, lúc được nghe tên Bồ-tát quán Âm, một lòng xưng danh, lâu trì miên mật, rất nhiều được giải thoát.

NĂNG LỰC TRÌ DANH Có người bất hạnh, lâm cảnh hoả hoạn, xưng niệm quan liêu Âm, nhờ vào sức oách thần, lửa chẳng cháy đặng. Lại nếu có người bị nước cuốn trôi, xưng niệm quan Âm, nhờ sức oai vệ thần, liền cho chỗ cạn. Trường hợp kẻ đi thuyền vì chưng tìm châu báu: vàng,

6 gớm PHỔ MÔN bạc, mã não, hỗ phách, trân châu, xa cừ, lưu lại ly, sinh vật biển ngọc quý, lênh đênh hải dương lớn, bão táp dập dồn, rồi bị phiêu lưu vào nước La-sát, thì nên cần thành tâm, trì niệm quan lại Âm, dựa vào sức oai thần, an toàn vô sự. Lại nếu có kẻ sắp tới bị hãm hại bởi trượng dao gậy, thì cần thành tâm, trì niệm quan lại Âm, lúc đó dao gậy tức thì gãy từng khúc, cùng được cứu giúp thoát. Nếu bị La-sát hoặc quỷ Dạ-xoa, hãm hại thân ta, phải niệm quan tiền Âm, quỷ dữ không đủ can đảm dùng mắt doạ người, huống là hãm hại. Ví như như tất cả người, vì chưng nghiệp xuất xắc tội, bị cảnh lao lung, xiềng xích gông cùm, trói buộc khắp thân, dựa vào niệm quan liêu Âm, thoát cảnh tù hãm đày, ngừng hẳn hoạ tai. Nếu đoàn yêu đương gia, trên phố hiểm trở, mang các của báu, bị cướp tấn công, thì chớ hốt hoãng. Chỉ việc người biết khuyên các đồng nghiệp: “Hết lòng trì niệm, danh hiệu Quan Âm, vị Ban Vô Uý, đến nguồn hoan hỷ.” thương buôn nghe ghê PHỔ MÔN

7 xong, trì niệm hết lòng: “Nam-mô Bồ-tát đức Quán núm Âm.” nhờ vào sức oách thần, thoát khỏi tai nạn. Này vô vàn Ý, Bồ-tát quan tiền Âm có sức oai thần rộng sâu như biển, công đức hiển hiện, quan yếu nghĩ bàn, lợi lạc quần sanh. Vì vậy các ông thường nên một lòng, trì danh Bồ-tát. Nếu gồm chúng sanh bản tánh tham lam, ngớ ngẩn si hờn giận, thường kính cẩn niệm Bồtát quan liêu Âm, thì tham sân si, thảy gần như tan biến. Nếu gồm gia quyến ước sanh con trai thì bắt buộc lễ lạy, thành khẩn trì danh Bồ-tát quan lại Âm, ngay tức khắc sanh phái mạnh tử, phước đức đầy đủ, trí tuệ rộng người. Ví như cầu nhỏ gái, chí thành lễ bái Bồ-tát quan liêu Âm, thì vẫn hạ sinh hằng nga thục nữ, công hạnh đầy đủ, dễ thương đoan trang, mọi tín đồ thương mến. Mức độ thần quan liêu Âm nhiệm mầu như thế! cung kính đảnh lễ, tán thán trì danh, công đức tăng nhanh, được nhiều phúc lợi. Ta khuyên mọi người trì danh Bồ-tát.

8 gớm PHỔ MÔN BĂM ba ỨNG THÂN Ngài rất nhiều Ý lập tức hỏi Phật rằng: “Bạch đức núm Tôn, trong thế gian gian, Bồ-tát quan tiền Âm ứng dụng thế nào, phương tiện quyền xảo, hoằng pháp lợi sinh, giúp cho hữu tình thảy đầy đủ tỏ ngộ?” Này rất nhiều Ý: “Nếu bao gồm chúng sanh, đáng sử dụng Phật thân, sẽ được độ thoát, chứng đề nghị quả giác, thì Quán cụ Âm thị hiện nay Phật thân vày họ thuyết pháp.” tựa như như vậy, tuỳ theo căn tánh của các chúng sanh, Bồ-tát quan liêu Âm ứng hiện các thân: như thân Thanh Văn, thân Bích-chi Phật, hoặc Trời Đế-thích, hoặc thân Phạm Vương, thân Tự trên Thiên, Đại Tự tại Thiên, Thiên Đại tướng mạo Quân, hoặc Tỳ-sa-môn, đái vương, trưởng giả, tể quan, cư sĩ, hoặc Bà-la-môn, tín nữ, thiện nam, hoặc làm cho Tăng Ni, hoặc thân thiếu phụ của mặt hàng trưởng giả, cư sĩ, tể quan, và bà-la-môn, đồng phái mạnh đồng nữ, thậm chí hiện thân: trời, rồng, dạ-xoa, hoặc càn-thát- kinh PHỔ MÔN

9 bà, hoặc a-tu-la, hoặc ca-lâu-la, hoặc khẩnna-la, ma-hầu-la-già, thần Chấp Kim Cang, tất cả băm ba ứng thân sai khác, giúp fan giải thoát, thì Quan vậy Âm chuẩn bị sẵn sàng hoá thân, ko chút quản lí ngại. Này vô vàn Ý, Bồ-tát quan Âm ứng hiện các thân, cứu độ bọn chúng sanh, khắp những cõi nước, cần yếu kể xiết. Chính vì thế các ông hãy đề xuất một lòng, tán thán cúng nhường Bồ-tát quan lại Âm. BẬC BAN VÔ UÝ Này rất nhiều Ý, ban niềm vô uý trong chốn khổ nạn, lo sợ kinh hoàng, chính là hạnh nguyện của Quán cầm Âm, đề xuất cõi Ta-bà có cách gọi khác ngài là Đấng Thí Vô Uý.

BÌNH ĐẲNG CÚNG DƯỜNG Ngài rất nhiều Ý thưa đức phật rằng: “Bạch đức cố kỉnh Tôn, nhỏ xin cúng nhường Bồ-tát quan Âm.” Nói kết thúc ngài lấy chuỗi ngọc như ý, tặng làm pháp thí, quý giá nghìn vàng, bái Quan vậy Âm. Quan liêu Âm bồ-tát, không chịu nhận chuỗi.

Phật 10 khiếp PHỔ MÔN liền dạy rõ về pháp bái dường, khuyên nhủ Quán cụ Âm, hãy bởi vì bốn chúng, tám cỗ trời rồng, cùng Vô Tận Ý, dấn chuỗi pháp thí, tác dụng trời người. Phật vừa kết thúc lời, Bồ-tát quan Âm hoan tin vui đón nhận, chia thành hai phần, một phần dâng cúng đức phật Thích-ca, còn lại phần kia, cúng tháp Đa Bảo.