Hướng Dẫn Sử Dụng Các Mẫu Có Số Hiệu Đầu Là GA-120 Và GA-120

Module No. 5229 Và 5518 – Các Mẫu Có Số Hiệu Đầu Là GA-120 Và GA-120

Hướng dẫn sử dụng Module No.5229

Nhấn nút C để thay đổi giữa các chế độ
Ở một chế độ bất kỳ (ngoại trừ chế độ cài đặt), nhấn nút B để mặt đồng hồ phát sáng.

Các chế độ khi lần lượt Ấn Nút C 5229Các chế độ khi lần lượt Ấn Nút C

 

Giờ hiện hành:

Bạn có thể điều chỉnh ngày và giờ của thành phố địa phương ở chế độ giờ hiện hành.

Nhấn nút D ở chế độ giờ hiện hành để chuyển màn hình kỹ thuật số giữa ngày của thành phố địa phương và giờ của thành phố địa phương.

Cài đặt ngày và giờ kỹ thuật số:

ở chế độ giờ hiện hành, nhấn giữ nút A khoảng 3s cho đến khi mã thành phố được chọn hiện tại sáng lên ở đĩa quay kỹ thuật số bên phải. đây là chế độ cài đặt
Sử dụng nút D (đông) và B (tây) để hiển thị mã thành phố mà bạn muốn chọn.
Nhấn nút C để thay đổi nội dung màn hình đang sáng lên như minh họa bên dưới để chọn các cài đặt khác:
Mã thành phố -> DST (giờ mùa hè) -> Hiển thị 12h/24h -> Giây -> Giờ -> Phút -> Năm -> Tháng -> Ngày -> Thời gian phát sáng -> Mã thành phố.

Khi cài đặt mà bạn muốn sáng lên, dùng nút D hoặc B để thay đổi
Nhấn nút A để thoát khỏi màn hình cài đặt

Giờ mùa hè:

Giờ mùa hè đẩy cài đặt giờ lên hơn 1h so với giờ chuẩn

Thay đổi cài đặt giờ mùa hè:

 1. Ở chế độ giờ hiện hành, nhấn giữ nút A khoảng 3 giây cho đến khi mã thành phố hiện tại được chọn sáng lên ở đĩa quay kỹ thuật số bên phải
 2. Nhấn nút C để hiển thị màn hình cài đặt giờ mùa hè
 3. Dùng nút D để chuyển cài đặt DST giữa ON/OFF

Cài đặt mặc định của DST là OFF

 1. Nhấn nút A để thoát chế độ cài đặt

Giờ hiện hành 12h/24h

Với kiểu hiển thị 12h, chữ PM xuất hiện ở đĩa quay kỹ thuật số bên trái cho khoảng thời gian trong phạm vi từ trưa cho tới 11:59 tối

Đồng hồ bấm giờ:

Nhấn nút C để vào chế độ đồng hồ bấm giờ

Ấn định một giá trị khoảng cách:

Nếu bạn ấn định một giá trị khoảng cách, đồng hồ sẽ tính toán và chỉ ra tốc độ cho thao tác bấm giờ

 • Khoảng cách có thể hiển thị với giá trị km, dặm, hoặc các đơn vị khác nếu bạn muốn
 • Không có sự tính toán tốc độ nào được thực hiện khi chữ 0.0 được ấn định làm giá trị khoảng cách hiện tại
 • Để lấy kết quả đo thời gian vòng, bạn có thể ấn định hoặc khoảng cách vòng hoặc tổng khoảng cách đường đua
 • Để lấy kết quả đo thời gian phân chia, bạn có thể chỉ ấn định tổng khoảng cách đường đua.

Để ấn định 1 giá trị khoảng cách:

 1. ở chế độ đồng hồ bấm giờ, chắc chắn rằng đồng hồ bấm giờ đã ngừng và tất cả đều là số 0
 2. Nếu cần cài lại về số 0, chỉ việc nhấn nút A
 3. Nhấn giữ nút A chừng 3s cho đến khi cài đặt giá trị khoảng cách hiện tại sáng lên ở đĩa quay kỹ thuật số bên trái.
 4. Nhấn nút C để dịch chuyển đèn flash giữa giá trị bên trái và bên phải của con số thập phân chỉ khoảng cách.
 5. Khi giá trị khoảng cách sáng lên, dùng nút D(+) hoặc B(-) để thay đổi nó
 6. Bạn có thể ấn định giá trị khoảng cách trong phạm vi 0.1 đến 99.9
 7. Sau khi ấn định xong giá trị khoảng cách như bạn muốn, nhấn nút A để thoát khỏi chế độ cài đặt.

 

Tốc độ được chỉ như thế nào:

 • Trong khi việc đo thời gian trôi qua đang được thực hiện ở chế độ đồng hồ bấm giờ, đồng hồ sẽ chỉ giá trị tốc độ được tính dựa trên khoảng cách mà bạn ấn định và thời gian trôi qua.
 • Giá trị tốc độ được chỉ như sau:

Kim chỉ tốc độ: lên tới 100

Đĩa quay bên phải hiển thị các phân đoạn: 100 đơn vị

Chữ 1000 được hiển thị khi giá trị tốc độ nằm trong khoảng 1000 đến 1998

 • Kim chỉ tốc độ chỉ giá trị tốc độ ít hơn 100.

Chỉ có giá trị chẵn mới được hiển thị

 • Tốc độ có thể được chỉ từ 0 đến 1998. Chữ OVER xuất hiện khi tốc độ vượt quá 1998

Ví dụ:

Khi giá trị tốc độ là 1.740

Kim chỉ tốc độ: chỉ 40

Các phân đoạn màn hình đĩa quay bên phải: chỉ 700

Dấu hiệu 1000: được hiển thị.

Đo thời gian

Bạn cần ấn định hoặc đo thời gian vòng hoặc đo thời gian phân chia trước khi bạn bắt đầu một thao tác bấm giờ.

 • Nếu bạn muốn đo tổng thời gian trôi qua, chọn đo thời gian phân chia.
  Ấn định kết quả đo thời gian vòng hoặc thời gian phân chia:
 1. Ở chế độ đồng hồ bấm giờ, đảm bảo là đồng hồ đã dừng và cài lại ở số 0
 2. Đảm bảo là chữ LAP (thời gian vòng) hoặc SPL (thời gian phân chia) được hiển thị ở đĩa quay kỹ thuật số bên trái
 3. Nếu cần cài lại đồng hồ bấm giờ về số 0, nhấn A
 4. Bạn có thể chuyển giữa LAP và SPL bằng việc nhấn nút A.

Đo thời gian trôi qua:

Thực hiện các bước sau để đo thời gian trôi qua mà không cần lấy kết quả đo thời gian vòng hoặc thời gian phân chia.

Đo thời gian trôi qua:

Chọn đo thời gian phân chia (SPL) và sau đó thực hiện các thao tác nút:

(D) Bắt đầu -> (D) Dừng -> (A) cài đặt lại.

Nếu bạn có 1 giá trị khoảng cách được ấn định cho việc đo thời gian trôi qua hiện tại, các phân khúc màn hình đĩa quay bên phải và kim chỉ tốc độ sẽ chỉ tốc độ khi bạn nhấn nút D để ngừng đo thời gian trôi qua.
Sau khi nhấn nút D để ngưng việc đo thời gian trôi qua, bạn có thể nhấn nút D 1 lần nữa để khởi động lại từ thời điểm bạn ngừng.
Thời gian vòng:

Kết quả thời gian vòng xuất hiện ở màn hình kỹ thuật số trên trái. Cho biết thời gian trôi qua kể từ lúc kết quả đo thời gian vòng cuối cùng được lấy.

Nếu bạn muốn đồng hồ tính toán tốc độ cho mỗi vòng (khi tất cả các vòng đều có chung khoảng cách), thì ấn định khoảng cách vòng cho cài đặt khoảng cách
Nếu bạn muốn đồng hồ tính toán tốc độ của toàn bộ cuộc đua, ấn định khoảng cách cuộc đua cho cài đặt khoảng cách. Một tốc độ sẽ được hiển thị mỗi lần bạn lấy kết quả một vòng, nhưng những tốc độ vòng này không phải là tốc độ tổng thể của toàn bộ cuộc đua.
Để cài đặt cho đồng hồ bấm giờ lấy kết quả đo thời gian vòng.

Ở chế độ đồng hồ bấm giờ, đảm bảo đồng hồ bấm giờ đã dừng và cài lại về số 0 (Nhấn nút A)
Đảm bảo rằng chữ LAP (thời gian vòng) được hiển thị ở màn hình kỹ thuật số bên trái
Nếu chữ SPL (thời gian phân chia) được hiển thị, nhấn nút A để chuyển về chữ LAP
Để đo thời gian vòng:

Chọn đo thời gian vòng (LAP) và sau đó thực hiện các thao tác sau:

(D) Bắt đầu -> (A) Vòng* -> (A) Vòng* -> (D) Ngưng -> (A) Cài đặt lại.

* Thời gian vòng sẽ bị đứng ở màn hình kỹ thuật số bên trái khoảng 12s. Sau đó việc đo thời gian trôi qua sẽ xuất hiện lại

* Bạn có thể nhấn nút A để lấy kết quả đo thời gian vòng bao nhiêu lần mà bạn muốn.

* Khi một thời gian vòng được hiển thị, màn hình kỹ thuật số bên phải sẽ thay đổi luân phiên giữa số vòng (#01 đến #99) và giá trị giờ của vòng. Nếu bạn đo hơn 99 vòng, số vòng sẽ bắt đầu lại từ #00

* Nhấn nút D để ngừng đo thời gian trôi qua.

Thời gian phân chia:

Kết quả đo thời gian phân chia xuất hiện ở màn hình kỹ thuật số bên trái. Cho biết thời gian trôi qua từ lúc bắt đầu đo thời gian hiện tại.

Nếu bạn muốn đồng hồ tính toán tốc độ của cuộc đua, ấn định tốc độ cuộc đua cho cài đặt khoảng cách.
Để lấy kết quả đo thời gian phân chia, bạn có thể ấn định khoảng cách toàn cuộc đua. Mặc dù đồng hồ sẽ chỉ tốc độ mỗi lần bạn lấy kết quả phân chia, nó sẽ dựa vào khoảng cách toàn bộ cuộc đua nên sẽ không chỉ tốc độ trung bình thực tế.
Để cài đặt đồng hồ bấm giờ lấy kết quả đo thời gian phân chia:

Ở chế độ đồng hồ bấm giờ, đảm bảo rằng đồng hồ đã ngưng và cài lại về số 0. (Nhấn A)
Đảm bảo rằng SPL (thời gian phân chia) được hiển thị ở màn hình kỹ thuật số bên trái.
Nếu chữ LAP (thời gian vòng) được hiển thị, nhấn A để chuyển nó sang SPL.
Đo thời gian phân chia:

Chọn đo thời gian phân chia (SPL) và sau đó thực hiện các thao tác sau:

(D) Bắt đầu -> (A) Chia -> (A) Ngưng chia* -> (D) Ngưng -> (A) Cài đặt lại

* Thời gian phân chia sẽ được tự động ngưng nếu bạn không nhấn nút A trong vòng 12s

* Bạn có thể nhấn nút A để lây kết quả thời gian phân chia bao nhiêu lần mà bạn muốn.

* Đồng hồ bấm giờ tiếp tục đo thời gian trôi qua trong khi kết quả đo thời gian phân chia được hiển thị

* Nhấn nút A trong khi thời gian phân chia được hiển thị sẽ chuyển trở lại việc đo thời gian trôi qua bình thường. Thời gian trôi qua sẽ xuất hiện ở màn hình kỹ thuật số bên trái.

* Bạn cũng có thể nhấn nút D để ngưng việc đo thời gian trôi qua

* Nhấn nút D để ngừng đo thời gian trôi qua, hiển thị thời gian của lần chia cuối.

Để đo thời gian với đồng hồ bấm giờ:

Thời gian trôi qua:

(D)Bắt đầu -> (D)Ngưng ->(A)Cài đặt lại

Thời gian vòng:

(D)Bắt đầu (chữ LAP hiển thị) -> (A) Vòng (vòng 1) -> (A) Vòng (vòng 2) -> (D)Ngưng -> (A)Cài đặt lại

Thời gian phân chia:

(D)Bắt đầu (chữ SPL hiển thị) -> (A) Chia -> (A) Ngưng chia -> (D)Ngưng -> (A)Cài đặt lại.

Đếm ngược giờ:

Vào chế độ bằng việc nhấn nút C

Bạn có thể cài đặt thời gian bắt đầu đếm ngược trong phạm vi 1 phút đến 24 giờ. Âm báo báo hiệu hoàn tất đếm ngược (về 0)

Bạn cũng có thể chọn tự động lặp lại

Để thực hiện đếm ngược giờ:

Nhấn nút D trong khi chế độ đếm ngược giờ bắt đầu đếm ngược ở màn hình kỹ thuật số bên trái.

Khi đếm ngược hoàn tất, đồng hồ phát ra âm báo thức khoảng 10s hoặc cho đến khi bạn bấm bất kỳ nút nào.
Nếu tự động lặp lại bị tắt, giờ đếm ngược sẽ được cài lại giá trị bắt đầu một cách tự động sau khi âm báo kết thúc.
Nếu tự động lặp lại được bật, việc đếm ngược sẽ bắt đầu lại một cách tự động và không nghỉ sau khi đếm ngược về tới 0.
Việc thực hiện đếm ngược sẽ tiếp tục ngay cả khi bạn thoát khỏi chế độ đếm ngược giờ.
Nhấn nút D trong khi việc đếm ngược đang được thực hiện để tạm dừng
Nhấn nút D 1 lần nữa để tiếp tục đếm ngược

Để hoàn toàn ngưng việc đếm ngược, đầu tiên tạm dừng (nhấn D), sau đó nhấn nút A để quay trở về giá trị ban đầu.
Ấn định thời gian bắt đầu đếm ngược và cài đặt tự động lặp lại:

Khi thời gian bắt đầu đếm ngược được hiển thị ở màn hình kỹ thuật số bên trái ở chế độ đếm ngược giờ, nhấn nút A khoảng 3s cho đến khi cài đặt giờ của thời gian bắt đầu đếm ngược sáng lên. Đây là chế độ cài đặt.
Nhấn nút C để dịch chuyển ánh sáng đèn flash theo minh họa bên dưới, và chọn cài đặt mà bạn muốn thay đổi.
Thời gian bắt đầu (giờ) -> Thời gian bắt đầu (Phút) -> Tự động lặp lại (bật/tắt) -> Thời gian bắt đầu (giờ)

Thực hiện các bước sau đây, tùy thuộc vào cài đặt được chọn hiện tại ở màn hình kỹ thuật số bên trái.
Khi cài đặt thời gian bắt đầu sáng lên, dùng nút D (+) và B (-) để thay đổi.
Để chuyển giữa bật/tắt tự động lặp lại, nhấn nút D
4. Nhấn nút A để thoát màn hình cài đặt

Dấu hiệu bật tự động lặp lại 2 được hiển thị ở màn hình chế độ đếm ngược giờ khi chức năng này được bật.
Giờ quốc tế:

Nhấn nút C để vào chế độ giờ quốc tế.

Xem giờ hiện tại ở một múi giờ khác:

Ở chế độ giờ quốc tế, dùng nút D để xoay vòng để xoay vòng các mã thành phố có sẵn (múi giờ)

Màn hình KTS bên trái sẽ hiển thị giờ của thành phố có giờ quốc tế được chọn hiện tại
Chữ PM sẽ hiển thị ở màn hình KTS bên trái vào các giờ từ trưa đến nữa đêm
Khi mã thành phố (múi giờ) mà bạn muốn được chọn, nhấn nút A để hiển thị ngày. Sau đó khoảng 1s, đồng hồ sẽ trở lại giờ hiện hành thông thường của thành phố được chọn hiện tại.
Để chuyển giờ giữa giờ chuẩn và giờ mùa hè.

ở chế độ giờ quốc tế, nhán D để hiển thị mã thành phố (múi giờ) có cài đặt giờ chuẩn/giờ mùa hè mà bạn muốn thay đổi.
Nhấn nút A khoảng 3s để chuyển giữa giờ mùa hè (DST) và giờ chuẩn (DST không được hiển thị)
Chuyển giữa thành phố địa phương với thành phố có giờ quốc tế:

Ở chế độ giờ quốc tế, dùng nút D để chọn thành phố có giờ quốc tế mà bạn muốn chọn.
Nhấn nút A và B cho đến khi đồng hồ phát ra tiếng bíp
Việc này sẽ làm cho thành phố có giờ quốc tế mà bạn chọn ở bước 1 thành thành phố địa phương của bạn, kim giờ và kim giây dịch chuyển đến giờ hiện tại ở thành phố đó. Cùng lúc này, thành phố địa phương mà bạn đã chọn trước đó sẽ thành thành phố có giờ quốc tế…
Sau khi chuyển giữa thành phố địa phương với thành phố có giờ quốc tế, đồng hồ sẽ vẫn ở chế độ giờ quốc tế.

 

Báo thức:

Nhấn nút C để vào chế độ báo thức

Khi báo thức được bật, âm báo thức sẽ phát ra khi đến giờ mà bạn đã cài trước. Một trong các báo thức là báo thức ngắn, các báo thức còn lại là báo thức hàng ngày.

Bạn cũng có thể bật tín hiệu báo mỗi giờ

Có 5 màn hình báo thức được đánh số thứ tự AL1, AL2, AL3, và AL4 cho các báo thức hàng ngày và 1 báo thức ngắn SNZ. Màn hình tín hiệu báo mỗi giờ được chỉ bởi chữ SIG.

Cài đặt giờ báo thức:

Ở chế độ báo thức, nhấn nút D để xoay vòng giữa các màn hình báo thức ở màn hình KTS bên phải cho đến khi chọn được báo thức mà bạn muốn
Sau khi chọn 1 báo thức, nhán nút A khoảng 3s cho đến khi cài đặt giờ của giờ báo thức sáng lên. Đây là màn hình cài đặt

Màn Hình Cài Đặt Báo Thức 5229Màn hình cài đặt báo thức

 

 

https://casiovietnam.net/dong-ho-nam-casio-g-shock-gma-b800-9adr-day-nhua-mau-vang-ket-noi-bluetooth-den-led-doi

https://casiovietnam.net/dong-ho-nam-casio-g-shock-gma-b800-8adr-day-nhua-mau-den-ket-noi-bluetooth-den-led-doi

https://casiovietnam.net/dong-ho-nam-casio-g-shock-gma-b800-7adr-day-nhua-mau-trang-ket-noi-bluetooth-den-led-doi

 

 

 

 • Thao tác này giúp tự động bật báo thứcNhấn nút C để chuyển ánh sáng flash giữa các cài đặt giờ và phút
  Trong khi một cài đặt sáng lên, dùng nút D(+) và B(-) để thay đổi
  Nhấn nút A để thoát chế độ cài đặt.
  Bật/tắt báo thức:
 • Ở chế độ báo thức, nhấn nút D để chọn một báo thức ở màn hình KTS bên phải
  Nhấn nút A để chuyển giữa bật/tắt (On/Off)
  Bật/tắt tín hiệu báo mỗi giờ:
 •  

  Ở chế độ báo thức, dùng nút D để chọn tín hiệu báo mỗi giờ (SIG)
  Nhấn nút A để chuyển giữa bật/tắt